Regulamin Bazy Pomocy Materialnej

Preambuła

Fundacja Rodzić po Ludzku dążąc do tego, aby ciąża i poród były dobrym doświadczeniem dla każdej kobiety rodzącej na polskich porodówkach, tworzy Bazę Pomocy Materialnej, która będzie platformą dla osób wykonujących zawód medyczny, szkół rodzenia, doul, podmiotów leczniczych i szpitali, która umożliwi uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie zaopatrzenia w produkty okołoporodowe dla uchodźczyń z Ukrainy.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Bazy Pomocy Materialnej (tu link z adresem www).

2. Administratorem Bazy Pomocy Materialnej jest Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie (00-150), ul. Nowolipie 13/14, NIP: 5261721250, nr KRS 0000150773, zwana dalej „Administratorem”.

3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Bazy Pomocy Materialnej oraz do jego zaakceptowania i przestrzegania.

4. Współpraca Darczyńcy i  Darbiorcy ma charakter nieodpłatny.

5. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Darczyńcę i Darbiorcę, a jedynie udostępnia bezpłatnie możliwość korzystania z Bazy Pomocy Materialnej.

6. Nawiązanie współpracy w jakikolwiek formie pomiędzy Darczyńcą, a Darbiorcą następuje bez udziału Administratora.

7. Rozpoczęcie korzystania z Bazy Pomocy Materialnej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1. Baza Pomocy Materialnej  – strona internetowa www……, prowadzona przez Administratora umożliwiająca Użytkownikom:

a. założenie indywidualnego konta w Bazie Pomocy Materialnej,

b. zamieszczanie przez Darczyńców ofert oraz informacji umożliwiających Darbiorcom bezpośredni kontakt z Darczyńcami,

c. zamieszczania przez Darbiorców informacji o ich potrzebach w zakresie produktów opieki okołoporodowej oraz umożliwiających bezpośredni kontakt z Darbiorcami,

d. przeglądanie ofert, potrzeb oraz wyszukiwania ich i sortowania.

2. Administrator – Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie (00-150), ul. Nowolipie 13/14, NIP: 5261721250, nr KRS 0000150773

3. Konto – prowadzony dla Darczyńcy i Darbiorcy przez Administratora pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Darczyńcy i Darbiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Bazy Pomocy Materialnej

4. Darczyńca – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący działalność gospodarczą, posiadający nr NIP.

5. Darbiorca –

a. osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, w szczególności położna, ginekolog, neonatolog, pediatra, fizjoterapeuta, psycholog, doradca laktacyjny

b. szkoła rodzenia – podmiot prowadzący edukację przedporodową

c. duola – osoba zapewniająca ciągłe niemedyczne – emocjonalne, informacyjne i fizyczne – wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie

d. podmiot leczniczy – w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711)

e. szpital – zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

–  legitymujący się numerem prawa wykonywania zawodu lub posiadający numerem NIP

6. Oferta – propozycja pomocy jakiej może udzielić Darczyńca w zakresie zaopatrzenia w produkty okołoporodowe, zamieszczona w Bazie Pomocy Materialnej przez Darczyńcę.

7. Potrzeba – informacja skierowana do potencjalnych Darczyńców zawierająca opis potrzebnych produktów okołoporodowych, zamieszczona przez Darbiorcę w Bazie Pomocy Materialnej.

8. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do Bazy Pomocy Materialnej, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 Konto Bazy Pomocy Materialnej

1. Założenia konta Darczyńca i Darbiorca dokonuje samodzielnie.

2. Założenie konta wymaga podania adresu mailowego, nr NIP lub numer prawa wykonywania zawodu, zaakceptowania regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Podanie nr telefonu przy zakładaniu konta jest dobrowolne. 

4. Zalogowaniu do konta służą indywidualny login, tożsamy z adresem e-mail oraz hasło ustawiane samodzielnie przez Użytkownika.

5. Usunięcie konta Darczyńcy lub Darbiorcy odbywa się na żądanie wysłane na adres e-mail: ……………… z adresu e-mail, przypisanego do danego konta.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Darczyńcy lub Darbiorcy, w szczególności w przypadkach naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ujawnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, wynikłe z winy Darczyńcy lub Darbiorcy.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z konta spowodowane:

a. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Darczyńca lub Darbiorca nie ma dostępu

b. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Bazy Pomocy Materialnej, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia z siecią Internet, z przyczyn niezależnych od Administratora,

c. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Administratora.

§  4 Zamieszczanie ofert i potrzeb

1. Darczyńca i Darbiorca posiadający konto w Bazie Pomocy Materialnej mogą zamieszczać w Bazie Pomocy Materialnej swoje oferty lub potrzeby.

2. Dodając ofertę, Darczyńca podaje niezbędne informacje, w szczególności:

a. opis produktów okołoporodowych jakie może dostarczyć,  wraz ze wskazaniem ich ilości,

b. dostępne formy dostawy,

c. informacje na temat możliwych sposobów odbioru produktów okołoporodowych,

d. stan produktów okołoporodowych z oznaczeniem „nowy” lub „używany”

e. termin wysyłki,

f.  datę zamieszczenia ogłoszenia w Bazie Pomocy Materialnej,

g. aktualne dane kontaktowe,

h. oznaczenie aktualności ogłoszenia poprzez wskazanie „aktualne” lub „nieaktualne”

i.  miasto i województwo z jakiego ma nastąpić wysyłka oferowanych produktów okołoporodowych,

3. Dodając potrzebę Darbiorca podaje niezbędne informacje, w szczególności:

a. opis produktów okołoporodowych, których potrzebuje, wraz ze wskazaniem ich ilości,

b. aktualne dane kontaktowe,

c. datę zamieszczenia ogłoszenia w Bazie Pomocy Materialnej,

d. oznaczenie aktualności ogłoszenia poprzez wskazanie „aktualne” lub „nieaktualne”,

e. miasto i województwo do jakiego ma nastąpić wysyłka produktów okołoporodowych

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczanych w Bazie Pomocy Materialnej przez Darczyńcę lub Darbiorcę ofert oraz potrzeb.

5. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez Darczyńcę i Darbiorcę za pośrednictwem Bazy Pomocy Materialnej.

6. W przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu oferta lub potrzeba zostaje usunięta z Bazy Pomocy Materialnej przez Administratora.

7. Usuwane będą oferty lub potrzeby zawierające:

a. treści o charakterze bezprawnym,

b. treści naruszające Regulamin, wulgarne, obraźliwe, nieobyczajne, profanujące lub w inny sposób kontrowersyjne,

c. treści zawierające groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc,

d. treści naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a także sprzecznych z zasadami ochrony danych osobowych,

e. rażące braki lub sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie ich treści,

f.  treści dotyczące innych kwestii niż oferty wsparcia, pomocy i opisujące potrzeby w zakresie produktów opieki okołoporodowej,

8. Darczyńca i Darbiorca może zgłosić Administratorowi ofertę lub potrzebę naruszającą prawo lub Regulamin, celem ich usunięcia z Bazy Pomocy Materialnej.

9. Darczyńca i Darbiorca ponoszą odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Bazie Pomocy Materialnej, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

10.  Wszelkie skargi i uwagi związane z funkcjonowaniem Bazy Pomocy Materialnej należy składać na adres:……………..

§  5  Warunki techniczne korzystania z Bazy Pomocy Materialnej

W celu korzystania z Bazy Pomocy Materialnej niezbędne jest posiadanie:

a.      połączenie z siecią Internet,

b.     posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c.     korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,

d.     dodatkowo Darczyńca i Darbiorca zakładający konto powinni posiadać konto poczty elektronicznej (email)

e.     zabronione jest korzystanie przez Darczyńcę i Darbiorcę z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§ 6  Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych Darczyńcy i Darbiorcy odbywa się zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

3. Administrator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Darczyńcy i Darbiocy przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu prowadzenia serwisu– przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Bazy Pomocy Materialnej w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Bazy Pomocy Materialnej, związanych z jego obsługą techniczną oraz niezbędnymi modyfikacjami i naprawami.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 

Regulamin Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy

Preambuła

Fundacja Rodzić po Ludzku dążąc do tego, aby ciąża i poród były dobrym doświadczeniem dla każdej kobiety, tworzy Bazę Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy, która będzie platformą umożliwiającą uzyskanie bezpłatnej pomocy i niematerialnego wsparcia w zakresie opieki okołoporodowej dedykowanej dla uchodźczyń z Ukrainy.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy (tu link z adresem www).

2. Administratorem Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy jest Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie (00-150), ul. Nowolipie 13/14, NIP: 5261721250, nr KRS 0000150773, zwana dalej „Administratorem”.

3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy oraz do jego zaakceptowania i przestrzegania.

4. Współpraca Usługodawcy i  Usługobiorcy ma charakter nieodpłatny.

5. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Usługodawcę i Usługobiorcę, a jedynie udostępnia bezpłatnie możliwość korzystania z Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy.

6. Nawiązanie współpracy w jakikolwiek formie pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą następuje bez udziału Administratora.

7. Rozpoczęcie korzystania z Bazy  Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1. Baza Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy – strona internetowa www……, prowadzona przez Administratora umożliwiająca Użytkownikom:

a. założenie indywidualnego konta w Bazie Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy,

b. zamieszczanie przez Usługodawców ofert oraz informacji umożliwiających Usługobiorcom bezpośredni kontakt z Usługodawcami,

c. zamieszczania przez Usługobiorców informacji o ich potrzebach w zakresie potrzebnego wsparcia oraz umożliwiających bezpośredni kontakt z Usługodawcami,

d. przeglądanie ofert, informacji o potrzebach oraz wyszukiwania ich i sortowania.

2. Administrator – Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie (00-150), ul. Nowolipie 13/14, NIP: 5261721250, nr KRS 0000150773

3. Konto – prowadzony dla Usługodawcy i Usługobiorcy przez Administratora pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Usługodawcy i Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Bazy Pomocy Materialnej

4. Usługodawca –

a. osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, w szczególności położna, ginekolog, neonatolog, pediatra, fizjoterapeuta, psycholog, psychiatra, doradca laktacyjny

b. szkoła rodzenia – podmiot prowadzący edukację przedporodową

c. duola – osoba zapewniająca ciągłe niemedyczne – emocjonalne, informacyjne i fizyczne – wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie

d. podmiot leczniczy – w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711)

e. szpital – zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

–  legitymujący się numerem prawa wykonywania zawodu lub posiadający numerem NIP.

5. Usługobiorca – osoba, uciekająca przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, przebywająca w Polsce, wymagająca pomocy w zakresie opieki okołoporodowej.

6. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 Konto Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy

1. Założenia konta Usługodawca i Usługobiorca dokonuje samodzielnie.

2. Założenie konta wymaga podania adresu mailowego oraz zaakceptowania regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku Usługodawcy wymagane jest dodatkowo podanie nr NIP lub numer prawa wykonywania zawodu.  

3. Podanie nr telefonu przy zakładaniu konta jest dobrowolne. 

4. Zalogowaniu do konta służą indywidualny login, tożsamy z adresem e-mail oraz hasło ustawiane samodzielnie przez Użytkownika.

5. Usunięcie konta Usługodawcy lub Usługobiorcy odbywa się na żądanie wysłane na adres e-mail: ……………… z adresu e-mail, przypisanego do danego konta.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Usługodawcy lub Usługobiorcy, w szczególności w przypadkach naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ujawnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, wynikłe z winy Usługodawcy lub Usługobiorcy.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z konta spowodowane:

a. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługodawca lub Usługobiorca nie ma dostępu

b. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia z siecią Internet, z przyczyn niezależnych od Administratora,

c. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Administratora.

§  4 Zamieszczanie ofert

1. Usługodawca posiadający konto w Bazie Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy może zamieszczać w Bazie Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy swoją ofertę nieodpłatnego świadczenia usług z zakresu opieki okołoporodowej.

2. Dodając ofertę, Usługodawca podaje niezbędne informacje, w szczególności:

a. opis bezpłatnej usługi z zakresu opieki okołoporodowej,

b. liczbę uchodźczyń jaką obejmie bezpłatną opieką,

c. datę zamieszczenia ogłoszenia w Bazie Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy,

d. aktualne dane kontaktowe,

e. oznaczenie aktualności ogłoszenia poprzez wskazanie „aktualne” lub „nieaktualne”

f.  miasto i województwo w jakim świadczona będzie opieka okołoporodowa,

3. Celem skorzystania z oferowanej usługi Usługobiorca kontaktuje się bezpośrednio z Usługodawcą za pomocą podanych w ofercie danych kontaktowych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczanych w Bazie Usług dla Uchodźczyń przez Usługodawcę ofert.

5. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez Usługodawcę i Usługobiorcę za pośrednictwem Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy.

6. W przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu oferta zostaje usunięta z Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy przez Administratora.

7. Usuwane będą oferty zawierające:

a. treści o charakterze bezprawnym,

b. treści naruszające Regulamin, wulgarne, obraźliwe, nieobyczajne, profanujące lub w inny sposób kontrowersyjne,

c. treści zawierające groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc,

d. treści naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a także sprzecznych z zasadami ochrony danych osobowych,

e. rażące braki lub sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie ich treści,

f.  treści dotyczące innych kwestii niż oferty wsparcia, pomocy i opisujące bezpłatne usługi z zakresu opieki okołoporodowej skierowane do Uchodźczyń z Ukrainy,

8. Usługodawca i Usługobiorca mogą zgłosić Administratorowi ofertę naruszającą prawo lub Regulamin, celem jej usunięcia z Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy.

9. Usługodawca i Usługobiorca ponoszą odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Bazie Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

10.  Wszelkie skargi i uwagi związane z funkcjonowaniem Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy należy składać na adres:……………..

§  5  Warunki techniczne korzystania z Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy

W celu korzystania z Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy niezbędne jest posiadanie:

a.      połączenie z siecią Internet,

b.     posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c.     korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,

d.     dodatkowo Usługodawca i Usługobiorca zakładający konto powinni posiadać konto poczty elektronicznej (email)

e.     zabronione jest korzystanie przez Usługodawcę i Usługobiorcę z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§ 6  Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych Usługodawcy i Usługobiorcy odbywa się zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

3. Administrator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Usługodawcy i Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu prowadzenia serwisu– przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Bazy Usług dla Uchodźczyń z Ukrainy, związanych z jego obsługą techniczną oraz niezbędnymi modyfikacjami i naprawami.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.